SHC-Branding Identity MockUp Vol8.jpg
 
Logo Design

Logo Design

 

Branding Sheet

Branding Sheet

Box Mock Up

Box Mock Up

Shards Pattern Design

Shards Pattern Design

Facets Pattern Design

Facets Pattern Design

Icons

Icons

Asset 5@3x-100.jpg
Asset 2@3x-100.jpg
Asset 3@3x-100.jpg