SHC-Branding Identity MockUp Vol8.jpg
 
 Logo Design

Logo Design

 

 Branding Sheet

Branding Sheet

 Box Mock Up

Box Mock Up

 Shards Pattern Design

Shards Pattern Design

 Facets Pattern Design

Facets Pattern Design

Asset 5@3x-100.jpg
Asset 2@3x-100.jpg
Asset 3@3x-100.jpg
Asset 6@3x-100.jpg